കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുമായി കിഫ്ബി മുന്നോട്ട് – UKMALAYALEE

കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയുമായി കിഫ്ബി മുന്നോട്ട്

Saturday 1 August 2020 8:49 AM UTC

തിരുവനന്തപുരം Aug 1: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന മുന്നേറ്റത്തിന് അംഗീകാരമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ നബാർഡിന്റെ വായ്പ വീണ്ടും . കെ-ഫോൺ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി 1061.73 കോടി രൂപയാണ് NIDA ലോണായി നബാർഡ് അംഗീകരിച്ചത്.

ഇതിന്റെ അനുമതി പത്രം കിഫബിക്ക് ഇന്നലെ കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. മറ്റു വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നബാർഡിന്റെയും കിഫ്ബിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച ചെയ്യും.

കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തന മികവിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം കൂടിയായി ഇത്. 30000 ത്തിൽ അധികം വരുന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ 20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള കേരള ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് നെറ്റ് വർക് (കെ- ഫോൺ) എന്ന ബൃഹദ് പദ്ധതിക്കു വേണ്ടിയാണ് നബാർഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് (നിഡ) ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 1061.73 കോടി രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ചത്.1516.76 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന മൊത്തം ചിലവ്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയും തുടർന്നുള്ള ലോക് ഡൗ ണും മൂലം ലോകമെങ്ങും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ കെ- ഫോണിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വായ്പ ലഭ്യമായത് പ്രോത്സാഹജനകമാണ്.

കേരള ജല അഥോറിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനമടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് നേരത്തേയും കിഫ്ബിക്ക് നബാർഡ് വായ്പ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ധനസമാഹരണ-വിനിയോഗ രീതികളിലും പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലും കിഫ് ബിയുടെ കാര്യക്ഷമതയും സുതാര്യതയുമാണ് ഈ കഠിന കാലത്തും ഇത്തരമൊരു വായ്പ കരഗതമാകുന്നതിന് കിഫ് ബിയെ സഹായിച്ചതെന്നത് തർക്കമറ്റ വസ്തുതയാണ്.

സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിൽ മാത്രമൊതുങ്ങുന്നില്ല കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയിൽ കിഫ്ബി യുടെ പങ്കാളിത്തം. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരിശോധനകൾ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഫ്ബി കർശനമാക്കും.

പദ്ധതിയുടെ സമയക്രമവും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് സാങ്കേതിക തലത്തിലും ഭരണതലത്തിലും ഉള്ള പരിശോധനകളായിരിക്കും കിഫ്ബി നടത്തുക. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (KSITIL) ആണ് കെ – ഫോൺ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന സ്പെഷൽ പർപസ് വെഹിക്കിൾ (SPV).

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിമാനസ്തംഭമാകേണ്ട ഒരു പദ്ധതി അതർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകാൻ കിഫ്ബി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM