2019 മേയ്‌ 18-നു ലണ്ടനിലെ‌ ക്രോയ്ഡണിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യു ആർ യു കെ യുടെ ഒന്നാം വാർഷിക പരിപാടി വളരെ ഗംഭീരമായ്‌ തന്നെ സമാപിച്ചു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിഞ്ജാനോൽസവം തന്നെയായിരുന്നു യു കെ യിലെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെ ഈ സംഗമം. – UKMALAYALEE

2019 മേയ്‌ 18-നു ലണ്ടനിലെ‌ ക്രോയ്ഡണിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യു ആർ യു കെ യുടെ ഒന്നാം വാർഷിക പരിപാടി വളരെ ഗംഭീരമായ്‌ തന്നെ സമാപിച്ചു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിഞ്ജാനോൽസവം തന്നെയായിരുന്നു യു കെ യിലെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെ ഈ സംഗമം.

Tuesday 21 May 2019 1:35 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM