2019 മാർച്ച് 4 ,5 ,6 7 തീയതികളിൽ കൊച്ചിയിലെ ലെ-മെറിഡിയനിൽ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചു ഹോസ്പിറ്റൽ നേരിട്ട് യോഗ്യത ഉള്ള 200 ഓളം നഴ്സുമാരെ തികച്ചും സൗജന്യമായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജനറൽ നഴ്‌സിങ്ങോ, ബിഎസ്ഇ നഴ്‌സിങ്ങോ പഠിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. – UKMALAYALEE

2019 മാർച്ച് 4 ,5 ,6 7 തീയതികളിൽ കൊച്ചിയിലെ ലെ-മെറിഡിയനിൽ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചു ഹോസ്പിറ്റൽ നേരിട്ട് യോഗ്യത ഉള്ള 200 ഓളം നഴ്സുമാരെ തികച്ചും സൗജന്യമായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജനറൽ നഴ്‌സിങ്ങോ, ബിഎസ്ഇ നഴ്‌സിങ്ങോ പഠിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

Wednesday 6 February 2019 2:05 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM