വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു വിമാനം ചൊവ്വാഴ്ച പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ വിമാനത്തിൽ സീറ്റ് നൽകുന്നതിൽ അർഹരായ പല മലയാളികളെയും തഴഞ്ഞതായുള്ള വാർത്തകൾ ആണ് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് – UKMALAYALEE

വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു വിമാനം ചൊവ്വാഴ്ച പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ വിമാനത്തിൽ സീറ്റ് നൽകുന്നതിൽ അർഹരായ പല മലയാളികളെയും തഴഞ്ഞതായുള്ള വാർത്തകൾ ആണ് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

Friday 22 May 2020 3:39 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM