“ലോകത്തിന്റെ) ഒപ്പം നടക്കാനാണ്; പിറകെ നടക്കാനല്ല”: മലയാളിക്കിടയിൽ യുക്തിചിന്ത, ശാസ്ത്രാവബോധം, സ്വതന്ത്രചിന്ത വളർത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഏകദിന സെമിനാർ മെയ് 18 നു By പ്രിയ കിരൺ – UKMALAYALEE

“ലോകത്തിന്റെ) ഒപ്പം നടക്കാനാണ്; പിറകെ നടക്കാനല്ല”: മലയാളിക്കിടയിൽ യുക്തിചിന്ത, ശാസ്ത്രാവബോധം, സ്വതന്ത്രചിന്ത വളർത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഏകദിന സെമിനാർ മെയ് 18 നു By പ്രിയ കിരൺ

Friday 19 April 2019 2:08 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM