മലയാളി കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട കഥകൾ പറയാൻ പ്രാപ്തമായ ലണ്ടനിലെ ഉജ്വലമായ പ്രദേശം. നന്മയുടെയും കരുണയുടെയും ആദിത്യ മര്യദയുടെയും നിരവധി ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾ രചിച്ച ക്രോയ്ദനിലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഇൗ വരുന്ന ജൂൺ മാസം 9 നു ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് രണ്ടു മണിമുതൽ രാത്രി 9 മണിവരെ മറ്റൊരു ചരിത്ര നിർമ്മിതിക്ക് ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു – UKMALAYALEE
foto

മലയാളി കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട കഥകൾ പറയാൻ പ്രാപ്തമായ ലണ്ടനിലെ ഉജ്വലമായ പ്രദേശം. നന്മയുടെയും കരുണയുടെയും ആദിത്യ മര്യദയുടെയും നിരവധി ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾ രചിച്ച ക്രോയ്ദനിലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഇൗ വരുന്ന ജൂൺ മാസം 9 നു ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് രണ്ടു മണിമുതൽ രാത്രി 9 മണിവരെ മറ്റൊരു ചരിത്ര നിർമ്മിതിക്ക് ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു

Thursday 4 April 2019 3:05 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM