മലയാളത്തിന്റെ വിശ്വ വിഖ്യാതനായ എഴുത്തുകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ കട്ടൻ കാപ്പിയും കവിതയും കൂട്ടായ്‌മ – UKMALAYALEE

മലയാളത്തിന്റെ വിശ്വ വിഖ്യാതനായ എഴുത്തുകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ കട്ടൻ കാപ്പിയും കവിതയും കൂട്ടായ്‌മ

Saturday 20 July 2019 3:58 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM