പ്രിയപ്പെട്ട ബോറിസ് ജോണ്‍സന്‍, നിങ്ങള്‍ ഒരു പോരാളിയാണ്.. ഈ വെല്ലുവിളിയും നിങ്ങള്‍ അതിജീവിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനുവേണ്ടി ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു യു.കെയെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നല്‍കുന്നു.. മോഡി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. – UKMALAYALEE

പ്രിയപ്പെട്ട ബോറിസ് ജോണ്‍സന്‍, നിങ്ങള്‍ ഒരു പോരാളിയാണ്.. ഈ വെല്ലുവിളിയും നിങ്ങള്‍ അതിജീവിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനുവേണ്ടി ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു യു.കെയെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നല്‍കുന്നു.. മോഡി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Saturday 28 March 2020 1:52 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM