ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തേത്തുടര്‍ന്ന്‌, 1000 രൂപയുടെ ടെലിഫോണ്‍ ബില്ലുകള്‍ പോലും മാറിനല്‍കാനാവാതെ സംസ്‌ഥാനഭരണം വന്‍പ്രതിസന്ധിയില്‍. നിത്യച്ചെലവുകള്‍ക്കും ധനവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകാനുമതിയില്ലാതെ പണം നല്‍കേണ്ടെന്ന നിര്‍ദേശമാണു ട്രഷറിക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്‌ – UKMALAYALEE

ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തേത്തുടര്‍ന്ന്‌, 1000 രൂപയുടെ ടെലിഫോണ്‍ ബില്ലുകള്‍ പോലും മാറിനല്‍കാനാവാതെ സംസ്‌ഥാനഭരണം വന്‍പ്രതിസന്ധിയില്‍. നിത്യച്ചെലവുകള്‍ക്കും ധനവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകാനുമതിയില്ലാതെ പണം നല്‍കേണ്ടെന്ന നിര്‍ദേശമാണു ട്രഷറിക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്‌

Monday 18 November 2019 5:20 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM