ചില സംവാദങ്ങളങ്ങനെയാണ്; അവ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകമാത്രമല്ല, കാലങ്ങൾക്കതീതമായി സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കേരളം അടുത്തകാലത്തു കണ്ട ഏറ്റവും വൈവിദ്ധ്യാത്മകവും വിഞ്ജാനപ്രതവുമായ ഒരു സംവാദം ആയിരുന്നു Kerala Literature Festival 2019നിൽ, DC ബുക്ക്സ് സംഘടിപ്പിച്ച ‘നിഷേധത്തിന്റെ ലാവണ്യം’ എന്ന ചോദ്യോത്തര പരിപാടി. – UKMALAYALEE

ചില സംവാദങ്ങളങ്ങനെയാണ്; അവ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകമാത്രമല്ല, കാലങ്ങൾക്കതീതമായി സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കേരളം അടുത്തകാലത്തു കണ്ട ഏറ്റവും വൈവിദ്ധ്യാത്മകവും വിഞ്ജാനപ്രതവുമായ ഒരു സംവാദം ആയിരുന്നു Kerala Literature Festival 2019നിൽ, DC ബുക്ക്സ് സംഘടിപ്പിച്ച ‘നിഷേധത്തിന്റെ ലാവണ്യം’ എന്ന ചോദ്യോത്തര പരിപാടി.

Thursday 25 April 2019 3:33 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM