കോവൻട്രി-2019 മെയ് അഞ്ചിന് കോവൻട്രിയിൽ ചേർന്ന കോവൻട്രി കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റി യുടെ വാർഷിക പൊതുയോത്തിൽ നടപ്പുവർഷം അസോസിയേഷനെ നയിക്കുവാൻ ശ്രീ ജോൺസൻ പി യോഹന്നാനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി – UKMALAYALEE

കോവൻട്രി-2019 മെയ് അഞ്ചിന് കോവൻട്രിയിൽ ചേർന്ന കോവൻട്രി കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റി യുടെ വാർഷിക പൊതുയോത്തിൽ നടപ്പുവർഷം അസോസിയേഷനെ നയിക്കുവാൻ ശ്രീ ജോൺസൻ പി യോഹന്നാനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി

Sunday 30 June 2019 11:55 PM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM