കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ സ്‌ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം ഇക്കുറിയും ഗ്രൂപ്പ്‌ അടിസ്‌ഥാനത്തില്‍ത്തന്നെ നടക്കുമെന്നു സൂചന. – UKMALAYALEE

കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ സ്‌ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം ഇക്കുറിയും ഗ്രൂപ്പ്‌ അടിസ്‌ഥാനത്തില്‍ത്തന്നെ നടക്കുമെന്നു സൂചന.

Monday 25 February 2019 4:12 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM