ഈ വർഷത്തെ ജൂൺ ആമോദങ്ങൾക്ക് ആരവം കൂട്ടുവാനായി ‘കട്ടൻ കാപ്പിയും കവിതയും ‘ സദസ്സിലേക്ക് വിശിഷ്ട്ടാതിഥിയായി വരുന്നത് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരാനായ ശ്രീ : കെ.പി .രാമനുണ്ണിയാണ് – UKMALAYALEE

ഈ വർഷത്തെ ജൂൺ ആമോദങ്ങൾക്ക് ആരവം കൂട്ടുവാനായി ‘കട്ടൻ കാപ്പിയും കവിതയും ‘ സദസ്സിലേക്ക് വിശിഷ്ട്ടാതിഥിയായി വരുന്നത് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരാനായ ശ്രീ : കെ.പി .രാമനുണ്ണിയാണ്

Friday 21 June 2019 12:19 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM