ഹെൽത് കെയർ വിസക്കാർക്ക് ജോലി നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം Feb 27 മുതൽ Aug 27 വരെ മാത്രം – UKMALAYALEE
foto

ഹെൽത് കെയർ വിസക്കാർക്ക് ജോലി നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം Feb 27 മുതൽ Aug 27 വരെ മാത്രം

Tuesday 7 March 2023 9:15 AM UTC

LONDON March 7: ഹെൽത് കെയർ വിസക്കാർക്ക് മറ്റൊരു തൊഴിലുടമക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ അധിക ജോലി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം – ഓഗസ്റ്റ് 27 വരെ മാത്രം

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM